Aplikasyon

Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemidir.

Aplikasyon Krokisi: Aplikasyon işlemi sonucunda belirlenen sınırları ve sınır noktalarını, bunların ölçülerini, varsa zeminden alınan röper ölçüleri ile taşkın kullanım durumlarını gösteren krokiyiAplikasyon işlemi, taşınmaza ait sınırların tapu planlarına uygun olarak arazide işaretlenmesidir.

Gerekli Belgeler :
1. Aplikasyonu yapılacak parselin ada ve parsel numarası,
2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği,
  – Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.
  – Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi(veya MERSİS numarası) ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.
  – Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

3. Taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni hakkın lehtarı sahip olduğu hak ile sınırlı olarak ilgilidir ve söz konusu hakla sınırlı işlem talebinde bulunabilir.

4. Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarının 3 üncü kişilere satılması amacı ile harita yapımı ve aplikasyon işlemlerinde, resmi yazıda işlemi talep eden gerçek/tüzel kişinin T.C kimlik numarası/vergi numarasının yazılması halinde, bu kişiler de taşınmazın ilgilisi sayılır