Arz-i İrtifak Hakkı (Geçit Hakkı)

İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir. Genellikle yolu olmayan parsellerin yola ulaştırılması için geçit hakkı şeklinde kurulmaktadır.

Gerekli Belgeler :
1. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği, (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.)

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,

– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği, (Mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüðünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.)

2. İrtifak hakkı güzergâhını belirten projenin istenmesi veya irtifak hakkı güzergâhının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması zorunludur, (Lehine ve aleyhine irtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın maliklerinin talep anında hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakkı tesis edileceğini açıkça belirtmeleri zorunludur.)

3. Belediye Encümeni veya İl Encümen Kararı

4. Emlak Beyan Değerleri