Bağımsız Bölümü Yerinde Gösterme

Bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme  işlemi yapmadan vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü  değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Gerekli Belgeler :

1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği, (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.)

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,

– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.