İmar Barışı

Zemin Tespit Tutanağı, İmar Barışı kapsamında hazırlanan ve taşınmazın kat mülkiyeti ve cins değişikliği yapılması için gereken evraktır.

Gerekli Belgeler :
1. Taşınmazın imar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgesi,

2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği,

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.