Perselin Yerinde Göstermesi

Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme  işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü  değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Gerekli Belgeler :

1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği, (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.)

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,

– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.