Hizmet Alanları

Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve...
Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb...
Gerekli Belgeler : Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği...
İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili...
Zemin Tespit Tutanağı, İmar Barışı kapsamında hazırlanan ve taşınmazın kat mülkiyeti ve cins değişikliği...
Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire...
Bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan vaziyet ve bağımsız bölüm...
Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile...
Yapı kullanma izin belgeleri ve mimari proje, Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da...